Інформаційні системи та бази даних

навчальний посібник

Про посібник

 • Проектування баз даних

  Починати знайомство з базами даних слід з базових принципів їх побудови: від текстового опису предметної області до готової бази даних, реалізованої в одній з сучасних систем управління.

 • Побудова запитів мовою SQL

  Мова структурованих запитів SQL - професійний засіб вибірки даних та оперування ними в реляційних базах даних.

 • Типові класи задач на вибірку

  Окрім синтаксису мови SQL слід окремо зосередити увагу на нетривіальних задачах вибірки даних, які зокрема зустрічаються на олімпіадах з інформаційних технологій та під час роботи з базами даних в професійній діяльності.

 • Основи створення інформаційних систем

  Огляд інструментальних засобів Microsoft Access для створення прототипів інформаційних систем: форми, звіти та макроси.

 • Типові класи задач на створення інтерфейсу

  Окрім власне інструментів системи Microsoft Access слід розглядати й шляхи вирішення типових задач на створення інформаційних систем, зокрема тих, що часто зустрічаються на олімпіадах з інформаційних технологій.

 • Промислові інформаційні системи

  В посібнику наведено огляд засобів та технологій створення промислових інформаційних систем в передових компаніях сфери інформаційних технологій. Цей розділ дасть читачеві поштовх до подальшого відкриття світу інформаційних технологій.

Матеріали до розділів посібника

 • РОЗДІЛ І. БАЗИ ДАНИХ
  1. Основні поняття теорії баз даних
  2. Проектування баз даних
   1. Концептуальне проектування баз даних
    1. Модель «сутнiсть-зв’язок»
    2. Класифiкацiя зв’язкiв за множиннiстю

     Вправи 8, 9

    3. Класифiкацiя зв’язкiв за ступенем

     Вправи 10, 11

    4. Зв’язок типу «загальний вид — рiзновид»

     Вправи 14, 15

    5. Побудова концептуальної моделi предметної областi

     Приклад 1

     Вправи 17, 18, 19, 20, 21

   2. Логічне проектування баз даних
    1. Математичнi основи реляцiйного пiдходу до органiзацiї баз даних
    2. Реляцiйна модель
    3. Побудова реляцiйної моделi бiнарних зв’язкiв

     Вправи 34, 35, 36, 37, 38

    4. Побудова реляцiйної моделi тернарних зв’язкiв

     Вправа 39

    5. Побудова реляцiйної моделi унарних зв’язкiв

     Вправи 42, 43

    6. Складений зовнiшнiй ключ
    7. Побудова логiчної моделi предметної областi

     Приклад 2

     Вправи 44, 45, 46, 47, 48

   3. Фізичне проектування баз даних
    1. Реалiзацiя реляцiйної моделi в СУБД Microsoft Access

     Вправи 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

    2. Реалiзацiя реляцiйної моделi в СУБД MySQL

     Вправи 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

    3. Побудова фiзичної моделi предметної областi
   4. Висхідний підхід до проектування
    1. Надлишковiсть та неузгодженiсть даних. Аномалiї оновлення
    2. Процес нормалiзацiї

     Вправи 74, 75, 76

  3. Мова структурованих запитів SQL
   1. Виконання запитiв в середовищi СУБД
    1. Запити в СУБД Microsoft Access
    2. Запити в СУБД MySQL
   2. Вибiрка даних
    1. Структура запиту на вибiрку

     Вправа 77

    2. Використання обчислюваних полiв

     Вправа 78

    3. Впорядкування записiв

     Вправи 79, 80

    4. Вибiрка записiв

     Вправа 81

    5. Складенi умовнi вирази

     Вправа 82

    6. Особливостi логiки в мовi SQL

     Вправа 84

    7. Вибiрка записiв за допомогою шаблонiв

     Вправа 86

    8. Особливостi порiвняння з шаблоном в СУБД Access

     Вправа 88

    9. Оператори над таблицями. Багатотабличнi запити

     Приклади 8, 9

     Вправи 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

    10. Групування та агрегатнi функцiї

     Вправи 100, 101, 102, 103, 104, 105

    11. Особливостi запитiв на групування в СУБД Access

     Вправа 106

    12. Прибирання дублiкатiв в запитах

     Вправа 107

    13. Обмеження розмiру результату

     Вправи 108, 109

    14. Пiдзапити та їх використання

     Приклад 10

     Вправи 110, 111, 112, 113, 114

    15. Додатковi вправи на вибiрку даних

     Вправи 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

   3. Манiпуляцiя даними
    1. Додавання записiв
    2. Модифiкацiя записiв
    3. Видалення записiв

    Вправа 122

   4. Манiпуляцiя структурою бази даних
    1. Операцiї над базами даних
    2. Операцiї над таблицями
    3. Операцiї над iндексами
 • РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
  1. Інформаційні системи в Microsoft Access
   1. Форми та автоматизованi засоби їх створення
    1. Автоформи
    2. Майстер форм
    3. Створення форм особливого вигляду
   2. Створення форм засобами конструктора
    1. Структура форми в режимi конструктора
    2. Параметри даних форми. Класифiкацiя форм за вмiстом
    3. Елементи керування формою
    4. Iменування елементiв керування
    5. Обчислюванi поля в формах
    6. Перевiрка даних форм та таблиць
    7. Пiдформи
   3. Параметризованi запити
   4. Огляд засобiв створення звiтiв
    1. Групування даних у звiтах
   5. Подiї та їх обробники. Макроси
    1. Пошук даних за допомогою фiльтра
    2. Пошук даних за допомогою запиту
    3. Обробка крайнiх випадкiв
    4. Обмiн iнформацiєю мiж об’єктами системи
   6. Вправи

    Вправа 123

  2. Огляд принципів створення промислових інформаційних систем
   1. Клiєнт-серверна архiтектура
   2. Розробка веб-орiєнтованих iнформацiйних систем на прикладi мови програмування Python
    1. Робота з базою даних
    2. Об’єктно-реляцiйне вiдображення
    3. Фреймворк Django